ПРЕМЕСТВАНЕТО ПОЕТАПНО

преместване плевен,хамалски услуги плевен

1. Определяне на дата

 - Определянето на датата трябва да е възможно най-рано за да имате достатъчно време да свършите всичките неща    които са описани по-долу.


2. Избор на фирма за преместване


3.Оценка на преместването

-Предлагането на стойност или крайната цена, на Вашето преместване, става след направа на оглед или чрез, обстоен разговор по телефона. Взима се за БАЗА количеството мебели, тяхната големина, вид и специфика, необходимостта от демонтаж и опаковане, вида на опаковъчните материали, разопаковане, сглобяване, етажи, наличие на асансьор, възможното количество, което ще се свали и качи с него, количеството на свалените по етажи мебели.
Всички, тези критерий оказват, пряко влияние върху крайната цена на Вашето преместване. Всеки допълнителен труд и опаковъчни материали, свързани с гореспоменатите дейности, повишават разходите за изпълнение, а от там, те влияят върху стойността му.
На цената, влияние оказва и предварителната заявка. Много клиенти искат, да се извършват услуги в рамките на деня, на тяхното обаждане, което затруднява изпълнението най-вече поради пoетите ангажименти. Такива премествания поемаме Само срещу по-висока цена от обикновено.
Огледите, се препоръчват, с цел постигане на пълна яснота , около състоянието и количеството на вещите за преместване от страна на Фирмата изпълнител, като по този начин ще бъде предложена ясна и точна крайна цена на преместването, за създаване на контакт между страните и взаимно опознаване.

Препоръчваме, условията по Вашето преместване да бъдат описани в писмен договор между Вас и Фирмата изпълнител, с цел отдаване на нужната сериозност при изпълнение на поетите ангажименти.


4.  Подготовка 

-Ако, предпочитате, можем да поемем Вашето преместване от опаковане и разглобяване, до разопаковане и сглобяване, на вашите лични вещи и мебели, с материали на Фирмата. Това може да уговорите при огледа или по телефона.
При частични премествания, на 1-стайни или 2-стайни, подготовката може да стане и в уговорения ден за преместване. Това зависи от обема и спецификата на изпълнение на самото преместване.
При големи премествания, на 3-стайни, 4-стайни или по-големи апартаменти, опаковането на личните вещи, разглобяването и превеждането в подходящ вид за пренасяне на мебели и др., е хубаво да става преди уговорения ден за преместване. Обикновено това става предишния ден, но ако Вие сте заети, ще бъде направено в удобно за вас време.
Повечето клиенти, предпочитат подготовката по преместването (опаковане на лични вещи, дрехи, книги, посуда, разглобяване и привеждане в готов вид за пренасяне на всички мебели и др.) да бъде, за тяхна сметка, като с това се цели намаляване на крайната цена. В този случай, като изпълнители на преместването, НЕ носим отговорност за повреди и счупено.

Доставяме опаковъчни материали, кашони с различни размери и дебелина, пукащ найлон, стреч-фолио, скоч, и др. по желание на клиента, на покупна цена, като разходите за доставка влизат в цената на преместването.

5.Изпълнение:

След, като има яснота по всички поставени по-горе въпроси и готовност, от Ваша страна и Фирмата изпълнител, се прибягва към самото изпълнение на преместването. Насрочва се ден за изпълнение на поръчката, уговаря се точен час за започване или се прави план за действие към когото е хубаво да се придържат и двете страни. Хубаво е преместването да започва сутрин рано.
Свалянето и натоварването на покъщнината в превозното средство, става по строго определен ред и последователност, с цел по-доброто и подреждане, което ще осигури максимално запазване целостта на лични вещи и мебели, при транспорта от старото до новото място за живеене.
Разтоварването и качването, е по обратния ред. Разполагането на вещи и мебели в новото жилище е по реда определен от Вас, след което разглобените мебели се монтират и при желание от Ваша страна, могат да се разопаковат и подредят личните Ви вещи книги, посуда и други.
При причинени щети на мебели и лични вещи, в процеса на преместване, от страна на Фирмата изпълнител, същите се възстановяват за сметка на Фирмата, но изрично и само тогава, когато това е залегнало в писменият договор подписан между страните и крайната цена е съобразена с поемане на евентуални щети.

При липса, на възражения от Ваша страна, по изпълнение на преместването, следва разплащане между страните.

Предварително уговорената цена не може да се променя нито по наше нито по ваше желание!
Уебсайт в Alle.bg